OBCHODNÍ PODMÍNKY A LICENCE

OBCHODNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

Tyto podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem vzdělávacích kurzů a jejich uživateli.

Poskytovatelem vzdělávacích kurzů je společnost alevia s. r. o. se sídlem Podélná 24, 326 00 Plzeň, IČ: 28023111, DIČ: CZ28023111

Vzdělávací kurzy jsou k dispozici na webové stránce elearning.alevia.cz a obsahují vzdělávací videa a další vzdělávací materiály, které je možné na portálu přehrávat a procházet.

Videa a vzdělávací materiály jsou přístupné pouze fyzickým osobám - uživatelům, kteří k nim obdrží přístup na základě předchozí objednávky a zaplacení ceny.

Poskytovatel má právo přidávat nové kurzy na webové stránky či stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky webové stránky, na které jsou vzdělávací kurzy umístěny.

2. Autorská práva

Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím poskytovateli. Je zakázáno jej jako celek, jakož i jednotlivé části či útržky nad rámec toho, co umožní webové prostředí stahovat, upravovat, kopírovat, přeprodávat, či vydávat za vlastní.

Uživateli je obzvlášť zakázáno jakoukoliv formou dále šířit sdílený obsah (výuková videa i podkladové materiály) třetím osobám.

3. Objednávky a platby

Poskytovatel umožňuje uživatelům objednat si jednotlivé kurzy prostřednictvím objednávkového formuláře či samostatné objednávky, které obsahují následující údaje: název právnické osoby, fakturační adresa, IČ a DIČ, jméno osoby a emailové adresy pro zaslání faktury, jméno a příjmení osob, pro které jsou kurzy objednávány, jejich e-mailové adresy a datum požadovaného zahájení kurzů. Pakliže to vnitřní předpisy či postupy vyžadují, uživatel sdělí i číslo objednávky.

Je-li uživatelem fyzická osoba, objednávka obsahuje následující údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa a datum požadovaného zahájení kurzu.

Objednávka uživatele se stává závaznou okamžikem jejího odeslání.

Přístup ke zvoleným kurzům získává uživatel či osoby určené uživatele zaplacením faktury.

Platbu za objednávku je nutno provést předem bankovním převodem na účet poskytovatele na základě vystavené faktury. Faktura je zaslána poskytovateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Přístup k portálu je umožněn do tří pracovních dnů od zaplacení faktury, nejpozději však k datu uvedenému na objednávce.

Uživatel získává dočasný přístup ke vzdělávacím kurzům po dobu 14 dnů, za kterou musí uživatel kurz absolvovat. Pakliže uživatel za 14 dní kurz absolvovat nestihne, může požádat o prodloužení o dalších 14 dní.

Výše poplatku za kurz se řídí platným ceníkem a ceny za kurzy jsou konečné, není-li výslovně uvedeno jinak.

4. Reklamace

V případě reklamace služby se může kupující obrátit na poskytovatele prostřednictvím e-mailu na adresu emoduly@alevia.cz. Podat reklamaci lze nejpozději do pěti pracovních dnů od zpřístupnění vzdělávacích kurzů.

Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit poskytovatele nebudou uznány.

O každé reklamaci rozhoduje poskytovatel individuálně a o stavu reklamace informuje poskytovatel uživatele bez zbytečného odkladu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Pakliže byla reklamace uznána a uživateli vráceny peníze, je zakázáno jakkoliv nakládat s obsahem vzdělávacího kurzu.

Poskytovatel prostřednictvím vzdělávacích kurzů prezentuje odborné názory předních odborníků v dané oblasti. To však nic nemění na vzdělávacím charakteru služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za věcnou a odbornou správnost prezentovaných názorů a upozorňuje, že vyjádření odborného názoru v rámci vzdělávacího kurzu nelze zaměňovat za poskytnutí odborného stanoviska k daným otázkám.

5. Změna obchodních a platebních podmínek

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

O chystané změně obchodních podmínek budou uživatelé informováni prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu.

Změny podmínek se vztahují i na již probíhající kurzy a uhrazené objednávky.

6. Kontakt

alevia s.r.o.

sídlo: Podélná 24, 326 00 Plzeň

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na e-mailovou adresu emoduly@alevia.cz