LETNÍ ŠKOLA PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 

Spolupráce s aplikační sférou nejen pohledem práva

23. - 25. SRPNA 2022, HOTEL ANTOŇ, TELČ


CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pracovníkům a pracovnicím veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je podobně jako v minulých letech zaměřen na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, proděkany / proděkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a děkana a ostatní vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol.

TÉMA

Vysoké školy a jejich okolní společnost prochází v posledních letech bezprecedentním obdobím, ve kterém čelí kromě následků pandemie COVID-19 také zvýšeným nákladům v důsledku ekonomických a politických událostí včetně válečného konfliktu na Ukrajině. Situace má dopad jak na instituce a jejich součásti, tak především na jednotlivce - akademické pracovníky, administrativní pracovníky a studenty.

Tématem, které začalo být v průběhu poslední dekády akcentováno i v českém vysokoškolském prostoru je spolupráce s aplikační sférou napříč hlavními činnostmi vysokých škol - výukou, vědou a třetí rolí včetně transferu technologií a znalostí. Zvýšená spolupráce s aplikační sférou v nejširším slova smyslu (soukromé společnosti, municipality, neziskový sektor, ostatní výzkumné organizace atd.) přispívá k větší relevanci aktivit vysokých škol, ale také může znamenat tolik potřebné dodatečné finanční zdroje.

Vysoké školy se v rámci svých aktivity nachází vůči subjektům aplikační sféry (atd.) v různém postavení - v roli poskytovatele služeb a produktů, odběratele, partnera ale také konkurenta. Každé postavení je spojeno s určitou právní regulací - v některých oblastech je jasno, v některých se situace mění a postupně vyvíjí.

Cílem letošní letní školy pro vedoucí pracovníky a pracovnice veřejných vysokých škole je upozornit na úskalí jednotlivých kategorií spolupráce s aplikační sférou a sdílet úspěšná i neúspěšná řešení a příklady dobré a špatné praxe.

První den budeme diskutovat s Karlem Zuskou o oblastech, které v rámci své činnosti v posledních letech řešil. Vše budeme demonstrovat na konkrétních příkladech. Druhý den se ve skupinách zaměříme na jednotlivé kategorie spolupráce a budeme hledat příklad dobré praxe s Matejem Klimanem se pokusíme najít řešení některých problematických oblastí. Třetí den bude věnován prezentaci zkušeností účastníků (co se povedlo a nepovedlo) a diskusi s hosty.

LEKTOŘI, FACILITACE

Karel Zuska

Karel Zuska je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři a zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře. Specializuje se na oblast veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.

Matej Kliman

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a transferu znalostí. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, veřejné zadávání, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu výzkumných projektů.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

HOSTÉ

Karolína Gondková, Otakar Fojt


Počet míst je omezen na 25 účastníků. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu účastníků či z důvodu nenadálých hygienických omezení. 


REGISTRACE BYLA UZAVŘENA, V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉHO ZÁJMU NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT NA vzdelavani@alevia.cz


PROGRAM

Úterý 23. 8. 2022

10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa 24. 8. 2022

9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek 25. 8. 2022

9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY

  • Jedinečná vzdělávací akce pro pracovníky veřejných vysokých škol
  • Účastníci z celého Česka
  • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
  • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
  • Diskuse, skupinové práce
  • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
  • Sdílení dobré a špatné praxe
  • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
  • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
  • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit