NAŠI LEKTOŘI

Spolupracujeme se špičkovými lektory 

Roman Badík

CEO ve společnosti Enantis. V minulosti působil jako vedoucí odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity, projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU nebo vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Absolvoval stáže v grantových kancelářích významných evropských výzkumných institucí (EMBL, VIB, ETH Curych). Nyní se specializuje zejména na rámcové programy Evropské komise pro výzkum a inovace a zvyšování české účasti v nich. 

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Zaměření modulů: financování VaV, zahraniční spolupráce, projekty VaV

Karel Čada

Pracoval ve společnosti Teplotechna, ve Federálním úřadě pro vynálezy a dále jako náměstek předsedy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze a na VŠE v Praze, je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

Zaměření modulů: komercializace VaV, ochrana duševního vlastnictví

Otakar Fojt

Absolvent Vysokého učení technického v Brně v oboru biomedicínského inženýrství. Působil kromě jiného jako vědecký pracovník na John Radcliffe Hospital v Oxfordu a na univerzitě v Yorku. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. V současnosti zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Jako lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií působí v ČR i v zahraničí.

Zaměření modulů: komercializace VaV, výzkum a vývoj, spolupráce s aplikační sférou

Kateřina Hartvichová

Působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 pracovala v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Zaměření modulů: ochrana duševního vlastnictví

Vojtěch Chloupek

Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Předtím působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zaměření modulů: ochrana duševního vlastnictví, licenční smlouvy, autorské právo

Miroslav Janeček

Konzultant a poradce. Prezident Asociace výzkumných organizací (AVO), viceprezident Asociace inovačního podnikání ČR a místopředseda Technologické agentury ČR. V letech 2000-2010 člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. V letech 2015 - 2017 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací.

David Kolman

Expert na evropskou výzkumnou politiku a financování výzkumu. Působil kromě jiného v České styčné kanceláři pro VaV a v Helmholtz Association v Bruselu. V současné době pracuje pro Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ve Vídni.

Zaměření modulů: mezinárodní spolupráce, výzkum a vývoj

Lucie Komorousová

Trenér a konzultant v oblasti vzdělávání. Pracovní kariéru začala ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jako Manažer prodeje klíčovým zákazníkům, kde byla zodpovědná za akvizice nových společností a rozvoj obchodních aktivit na svěřeném portfoliu korporátní klientely. Poté začala působit nezávisle jako konzultant a trenér v oblasti vzdělávání se zaměřením na prodejní dovednosti a psychologii prodeje

Zaměření modulů: prodejní dovednosti, prezentační dovednosti 

Jiří Krechl

Ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, v letech 1996 - 2007 ředitel pro výzkum a vývoj ve společnosti SpeChem spol. s r.o.

Zaměření modulů: spolupráce s aplikační sférou

Pavel Loutocký

Působí v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi. Úspěšně dokončil studia na University of Abertay, Dundee ve Skotsku a absolvoval stáže u Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). 

Filip Melzer

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory. V letech 2007-2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Od roku 2010 do roku 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice, současně se podílel na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva.

Zaměření modulů: občanské právo, problematika aplikace institutů nového občanského zákoníku v oblasti VVI

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Zaměření modulů: výzkumné projekty

Matěj Myška

Působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity a od roku 2013 jako právník Centra pro transfer technologií. Zaměřuje se na soukromé právo v informačních technologiích, zejména na autorské právo v informačních sítích, ochranu multimédií a problematiku otevřeného obsahu (Open Access, Free/Open Source Software a Open Data). Je autorem právní monografie Veřejné licence (Masarykova univerzita, 2014).

Zaměření modulů: ochrana duševního vlastnictví 

Vojtěch Nosek

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti UNICO.AI, která se zabývá propojováním univerzitní a firemní sféry a přenosem akademických znalostí do praxe. Vystudoval geografii na Univerzitě Karlově a University of British Columbia. Zabýval se technologickým transferem na Českém vysokém učení technickém v Praze a působil také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Martina Pokorná 

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Ondřej Pokorný

Pracuje v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR jako analytik a projektový manažer. Specializuje se na problematiku rozvoje využívání metod foresightu pro koncepční plánování a vyhledávání nových trendů pro formulaci rozvojových strategií ve veřejném i soukromém sektoru. Je absolventem několika specializovaných zahraničních kurzů technologického foresightu.

Zaměření modulů: foresight, strategické plánování

Martin Rychlík

Vzděláním etnolog a teoretik kultury. Kromě vědecké dráhy - mimo jiné přednášel antropologii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - se etabloval též jako novinář a autor několika knih. Pracoval v ČTK, v týdeníku Euro a v České pozici a v Lidových novinách. V současné době působí na Univerzitě Karlově. Spolupracoval rovněž s magazínem Koktejl nebo stanicí ČRo Leonardo. Publicisticky se orientuje na oblast vědy a vzdělávání.

Zaměření modulů: popularizace a medializace výzkumu a vývoje 

Daniel Sikora

Daniel Sikora je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2004 se intenzivně věnuje oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Více než osm let působí jako lektor, trenér a poradce v České republice i na Slovensku. Spolupracoval například se společnostmi Česká spořitelna, Kofola, Škoda Praha Invest, Allianz pojišťovna, Siemens, Penny Market a mnohými dalšími. Připravil a realizoval více než 1100 školících dní interaktivních kurzů.

Zaměření modulů: komunikační dovednosti, asertivita, vyjednávání, manažerské, obchodní, prezentační a lektorské dovednosti, řízení času

David Uhlíř

Expert na rozvojové politiky, zejména interakci mezi výzkumem a aplikační sférou, roli vysokých škol v regionálním rozvoji a inovační politiku. Působil v Evropské komisi, Agentuře CzechInvest, MŠMT či Jihomoravském inovačním centru v Brně.

Zaměření modulů: výzkum a vývoj, spolupráce s aplikační sférou

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Zaměření modulů: terciární vzdělávání, spolupráce s aplikační sférou

Tomáš Vyhnánek

Působil kromě jiného na Úřady vlády ČR, ministerstvu zdravotnictví, ve společnosti Deloitte Advisory a byl členem konzultační a poradenské společnosti ČSOB Advisory. V současné době pracuje na Ministerstvu financí ČR jako náměstek ministra pro finanční řízení a audit.

Zaměření modulů: efektivní řízení institucí, dynamická strategická rozvaha institucí terciárního vzdělávání a výzkumných organizací

Rut Bízková

Bývalá ministryně životního prostředí ve vládě Jana Fischera, po jmenování nové vlády působila jako první náměstkyně. Byla členkou výzkumné rady Technologické agentury ČR a od roku 2012 do března 2016 její předsedkyní, zastávala pozici ředitelky Středočeského inovačního centra. V současné době působí jako konzultantka.

Zaměření modulů: prostředí VVI, spolupráce s aplikační sférou 

Jaroslav Burčík

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. V roce 2005 inicioval aktivity, které se pod hlavičkou projektu Tripod snažily rozhýbat inovační podnikání a transfer technologií. Po skončení projektu inicioval založení Centra spolupráce s průmyslem při Fakultě elektrotechnické a působil jako ředitele Technologického a inovačního centra ČVUT. Spojením obou těchto center vzniklo Inovacentrum poskytující služby pro celou vysokou školu.

Zaměření modulů: spolupráce s aplikační sférou, komunikace s vědci, management transferu technologií

Ivan Fišera

Nezávislý konzultant, vyučuje strategický management v CMC, Graduate School of Business, o.p.s. Před rokem 1989 působil jako vědecký pracovník v Československé akademii věd, Institutu poradenství čs. komitétu pro vědecké řízení a Výzkumném ústavu technologie a ekonomiky strojírenství. Po roce 1989 byl poslancem Federálního shromáždění, poradce Českomoravské komory odborových svazů, ředitel odborného útvaru předsedy vlády a poradce ministra. Dále byl členem Hospodářské rady vlády ČR a Rady pro rozvoj lidských zdrojů.

Zaměření modulů: dynamická strategická rozvaha pro instituce veřejného sektoru i soukromé společnosti

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Působí jako ředitel společnosti IOCT TECH, která zajišťuje transfer technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu technologického transferu na konkrétních projektech.

Alexandra Hroncová

Od roku 2000 pracovala v PR a marketingových oddělení v českých komerčních společnostech (Eurotel, Oskar, Philips ČR atd). Působila na marketingovém oddělení ČVUT v Praze a od roku 2011 nastoupila na Přírodovědeckou fakultu UK jako vedoucí Oddělení vnějších vztahů. Je národním reprezentantem za Českou republiku a členem výkonného výboru asociace EUPRIO se sídlem v Bruselu, která sdružuje pracovníky PR a marketingu evropských univerzit a institucí, jež se zaměřují na vzdělávání a popularizaci vědy a výzkumu.

Zaměření modulů: popularizace a propagace výzkumu a vývoje

Petr Jančařík

Redaktor Českého rozhlasu, Plzeň. Působil v mnoha rozhlasových a televizních pořadech - například Tobogán, Tutovka, Vstupte, prosím, Navštívenka, Studio Rosa či Magion. Kromě herecké a moderátorské činnosti se věnuje také přednáškové činnosti v oblasti popularizace rétoriky a všeobecných komunikačních dovedností.

Zaměření modulů: komunikační dovednosti, rétorika

Eva Janouškovcová

Působila jako odborný pracovník na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2008 pracuje v Centru pro transfer technologií, od roku 2011 na pozici ředitelky. Působila jako expert v rámci národních i mezinárodních projektů na podporu rozvoj a rozvoj transferu technologií (EF-TRANS, AGENT, NITT 2009-2013). Je předsedkyní spolku TRANSFERA.CZ.

Michal Jordán

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.

Matej Kliman

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP (Pre-commercial Procurement). V současné době působí jako externí konzultant.

Zaměření modulů: právní rámec VVI, komercializace VaV, zakládání spin off společností, veřejná podpora v oblasti VVI

Pavel Koukal

Působí jako odborný asistent na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je spoluautorem komentáře k obecné části občanského zákoníku, autorem monografie Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla a spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů. Od roku 2007 do roku 2011 působil jako asistent Veřejného ochránce práv, od roku 2012 pracuje jako vedoucí právního oddělení v Centru pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Zaměření modulů: ochrana duševního vlastnictví 

Martina Kurfirstová

V minulosti působila kromě jiného jako tisková mluvčí Pojišťovny Generali a.s., do její zodpovědnosti spadaly rovněž projekty CRM. Pracovala také na pozici marketing manager společnosti Nestlé Česko / Cereal Partners Worldwide, kde zodpovídala za komunikační a mediální kampaně v zemích střední Evropy. V současné době se věnuje převážně politickému marketingu a PR.

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Je odborným asistentem na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučuje kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. 

Jitka Moravcová

† 2018

Působila jako profesorka na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V letech 2005-2007 pracovala jako prorektorka pro výzkum a vývoj, od roku 2010 je proděkankou na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Byla hlavní odbornou garantkou projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2009-2012) a projektu Efektivního systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Zaměření modulů: hodnocení výzkumu, vývoje a inovací, základy vědecké práce

Daniel Münich

Akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti působil jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. Působí v České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Jiří Nantl

Absolvent Masarykovy univerzity. V současnosti je ředitelem CEITEC - Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě. V minulosti působil v řadě pozic ve vysokém školství a veřejné správě, mj. jako kancléř Masarykovy univerzity, ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek ministra školství. Podílel se podstatným způsobem na přípravě reformy vysokoškolské legislativy, která vedla k přijetí novely zákona o vysokých školách v roce 2016, a na tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Byl také jedním z tvůrců národního kvalifikačního rámce pro vysoké školství.

Zaměření modulů: regulatorní rámec vysokého školství, řízení výzkumné organizace

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Zaměření modulů: foresight, strategické plánování, financování VaV 

Petr Růžička

Graduovaný psycholog s klinickou specializací, absolvent Filozofické fakulty UK Praha. Věnuje se pozitivnímu koučování, poradenství, metodám osobnostního růstu rozvoje a dosahování cílů a komunikaci. Od roku 1999 pracuje jako management a executive kouč. Je akreditovaným koučem České asociace koučů, trenérem a konzultantem.

Zaměření modulů: efektivní komunikace, pozitivní koučování, leadership 

René Samek

V letech 1997-2007 pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 2007-2010 pracoval jako Acquisitions & Leasing Manager pro nadnárodní společnost AGI/Lincoln. Od roku 2010 působí jako konzultant pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem v projektu ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je spoluzakladatelem (2007) neziskové společnosti CzechINVENT technologická agentura o.p.s., která se zabývá podporou technologických projektů a poradenstvím v oblasti ekonomického rozvoje.

Zaměření modulů: spolupráce s aplikační sférou, komunikace s vědci

Jan Stejskal

Absolvent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současně době je jednatelem a ředitelem společnosti PS Inovace, která se zabývá přípravou projektových žádostí (specializace na projekty OP PI a OP VaVpI) a konzultační podporou při realizaci a administraci projektů. Podílel se na projektech podávaných do všech prioritních os OP VaVpI.

Zaměření modulů: administrace projektů OP VaVpI a OP VVV

Arnošt Veselý

Ředitel Centra pro sociální a ekonomické studie (CESES) při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Současně působí jako akademický pracovník na Katedře veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK Praha.

Zaměření modulů: terciární vzdělávání, vzdělávací politika  

Jana Víšková

Lektor a konzultant v oblasti managementu firemní komunikace a komunikačních dovedností. Působila v různých regionálních a celoplošných TV stanicích, dále jako tisková mluvčí, manažerka komunikace či řídila vnější vztahy (Fond národního majektu ČR, CzechInvest, ČSA, Ministerstvo pro místní rozvoj, VZP atd.).

Zaměření modulů: firemní komunikace, prezentační dovednosti

Karel Zuska

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři. Jako partner kanceláře zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře, specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.

Zaměření modulů: právní minimum v oblasti VaV, veřejné zakázky, PPP projekty