VYDAVATELSTVÍ

Publikace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka

Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Autor: Karel Čada
ISBN: 978-80-905538-0-4

Shrnutí:

Publikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací (vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic či jiných právních forem). Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé.

Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové. Dále upozorňuje na úskalí smluv o společném výzkumu, a to zejména v případech, kdy dochází k mezinárodní spolupráci. Věnuje se otázkám komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich právnímu zajištění. Podrobně jsou komentovány strategické i praktické návody směřující k vyvážené licenční praxi.

Publikace je určena především výzkumným pracovníkům, původcům vynálezů a v neposlední řadě těm, kteří mají na starost organizační a administrativní zabezpečení výsledků tvůrčí činnosti v jednotlivých organizacích či odpovídají za komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.

Otázky, na které se publikace snaží najít odpovědi:

  • Existuje rozdíl mezi autorskoprávní a průmyslověprávní ochranou?
  • Lze právně chránit obchodní tajemství a know-how?
  • Co má obsahovat smlouva o společném výzkumu a komu patří duševní vlastnictví, které je v rámci společného výzkumu vytvořeno?
  • Kdy má původce podnikového vynálezu právo na přiměřenou odměnu a na čem závisí výše této odměny?
  • Co by měl obsahovat vnitřní předpis o ochraně duševního vlastnictví?
  • Jaké právní prostředky podporují komercializaci vynálezů?
  • Co lze očekávat od průmyslověprávního

Ve formátu pdf si můžete jako ukázku stáhnout část publikace - obsah, předmluvu k prvnímu vydání a první stránky jednotlivých kapitol:

Knihu si můžete koupit ve vybraných prodejnách či její zaslání objednat přes internetové stránky vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o:

Elektronickou verzi knihy můžete zakoupit zde:

O autorovi:

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., je odborníkem v oblasti průmyslového vlastnictví. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze (1964-1969), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1973-1978) a Vysokou školu ekonomickou v Praze - Ph.D (2005 -2009). Absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů včetně studijního pobytu v Japonsku a USA. V letech 1999 až 2009 byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Nyní pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Vysoké škole ekonomické v Praze.

Karel Čada se podílel na teoretickém zázemí pro oceňování nehmotného majetku v České republice. Je soudním znalcem pro obor patenty a vynálezy a zabývá se ekonomickými dopady nehmotného majetku na podnikovou praxi, transferem technologií a licenčními obchody. Je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.