WORKSHOPY
Každé čtvrtletí pravidelný přehled o právním rámci výzkumu, vývoje a inovací

Jednou za tři měsíce (březen, červen, září a prosinec) organizujeme workshopy, na kterých diskutujeme aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další.

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Na vybraná témata zveme i externí hosty.

Lektoři: Karel Zuska, Aleš Vlk

Nejbližší workshop:

Úterý 26. 6. 2018, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Host: Vojtěch Chloupek (Bird & Bird) - duševní vlastnictví se zaměřením na licenční smlouvy

Témata: Novinky v oblasti veřejného zadávání, Svět po GDPR, vztah mezi příjemcem a poskytovatel - vývoj soudních sporů, postavení výzkumné organizace, smluvní výzkum versus výzkum ve spolupráci, osud METODIKY 2017+ atd.

Uzávěrka registrace je do 19. 6. 2018 nebo do vyčerpání kapacity.

Další workshopy v roce 2018:

Úterý 25. 9. 2018, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Úterý 4. 12. 2018, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana