VZDĚLÁVÁNÍ 2020-2021
Komplexní dvouletý vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Orientační harmonogram ročníku 2020-2021:

 • duben 2020 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI
 • květen 2020 - Právní rámec VVI
 • červen 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
 • září 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana II
 • říjen 2020 - Transfer znalostí a technologií & podpora inovací
 • listopad 2020 - Komercializace výstupů VaV
 • leden 2021 - Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

 • únor 2021 - Management výzkumu, vývoje a inovací
 • březen 2021 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI
 • duben 2021 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
 • květen 2021 - Financování výzkumu, vývoje a inovací
 • červen 2021 - Popularizace a medializace VaV

Místo konání: Praha, Three Crowns Hotel

Lektoři:

Arnošt Veselý, Michal Pazour, Karel Zuska, Matej Kliman, Michal Jordán, Kateřina
Hartvichová, Pavel Loutocký, Karel Čada, Martin Fusek, Eva Janouškovcová, Vojtěch Chloupek, Matej Kliman, Martin Bunček, Vojtěch Nosek, Tomáš Mozga, Martina Pokorná, Otakar Fojt, David Kolman, Lukáš Kačena, Daniel Münich, Roman Badík, Martin Rychlík, Jan Žižka a další.

Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací poskytuje unikátní
vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů
v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných
komerčních kurzů.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky
na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné
výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných
organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou
VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu
technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce
subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem
nezávislé. Celý program je realizován v průběhu dvou let, a to jeden modul v rozsahu dvou
dnů (úterý a středa). První modul vzdělávacího programu začíná vždy v dubnu každého
roku. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery
z veřejné a soukromé sféry a přednášejí osvědčení špičkoví lektoři. Počet účastníků
každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20
z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce
a prezentace výstupů
. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou
nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu kromě špičkových
lektorů a interaktivní formy je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky
z různých institucí a různých částí České republiky.

Každý modul je velmi intenzivní a náročný z hlediska plného zapojení účastníků po celou
dobu konání. Získané znalosti jsou průběžně ověřovány a testovány. Účastníci za úspěšné
absolvování modulu obdrží certifikát.

V případě zájmu můžete všechny moduly absolvovat v rámci programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

Kontaktní informace:

 • vzdelavani@alevia.cz
 • 607 908 035 - Aleš Vlk
 • 607 762 967 - Jiří Stanzel