VZDĚLÁVÁNÍ 2018-2019
Komplexní dvouletý vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity.

Termíny konání ročníku 2018-2019:

 1. Veřejná politika se zaměřením na VVI - 10. - 11. 4. 2018
 2. Právní rámec VVI - 15. - 16. 5. 2018
 3. Transfer znalostí a technologií & podpora inovací - 12. - 13. 6. 2018
 4. Komercializace výstupů VaV - 11. - 12. 9. 2018

 5. Duševní vlastnictví a jeho ochrana I - 9. - 10. 10. 2018
 6. Duševní vlastnictví a jeho ochrana II - 13. - 14. 11. 2018
 7. Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI - 22. - 23. 1. 2019
 8. Management výzkumu, vývoje a inovací - 19. - 20. 2. 2019
 9. Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI - 19. - 20. 3. 2019
 10. Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací - 16. - 17. 4. 2019
 11. Financování výzkumu, vývoje a inovací - 21. - 22. 5. 2019
 12. Popularizace, medializace V&V - 18. - 19. 6. 2019

Místo konání: Praha, Three Crowns Hotel

Lektoři:

Arnošt Veselý, Michal Pazour, Karel Zuska, Matej Kliman, Eva Janouškovcová, Martin Fusek, Vojtěch Nosek, Vojtěch Chloupek, Michal Jordán, Kateřina Hartvichová, David Karabec, Pavel Loutocký, Miroslav Janeček, Martin Bunček, Jiří Nantl, Martin Duda, Otakar Fojt, Daniel Münich, Lukáš Kačena, Martin Rychlík, Jan Žižka

Nabízíme unikátní vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem nezávislé. Celý program je realizován v průběhu dvou let, a to jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). První modul vzdělávacího programu začíná vždy v dubnu každého roku. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery z veřejné a soukromé sféry a přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu kromě špičkových lektorů a interaktivní formy je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky

Každý modul je velmi intenzivní a náročný z hlediska plného zapojení účastníků po celou dobu konání. Získané znalosti jsou průběžně ověřovány a testovány. Účastníci za úspěšné absolvování modulu obdrží certifikát.

V případě zájmu můžete všechny moduly absolvovat v rámci programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

Kontaktní informace: