REFERENCE

Stručný přehled realizovaných projektů a zakázek

Za dobu našeho působení na trhu jsme ve spolupráci s našimi špičkovými lektory realizovali více než 200 seminářů a workshopů otevřených pro nejširší veřejnost a vzdělávacích akcí na míru pro jednotlivé instituce. Mezi nejvýznamnější odběratele našich služeb patří například Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská - technická univerzita v Ostravě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Fyziologický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Centrum dopravního výzkumu, Výzkumný ústav pro chov skotu, Centrum transferu biomedicínských technologií v Hradci Králové, Dům zahraniční spolupráce, Asociace pracovníků univerzitní administrativy, Magistrát hlavního města Prahy a další.

Od září 2012 do dubna 2013 jsme v Roztokách u Prahy realizovali vzdělávací tréninkový modul DESATERO TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Mezi nejvýznamnější otevřené akce patří workshopy k aktuálnímu stavu právního rámce výzkumu, vývoje a inovací, které pořádáme pravidelně od roku 2012 ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři. Na konci měsíce srpna organizujeme Letní školu v Třešti u Jihlavy.

Seznam realizovaných akcí si můžete prohlédnout v sekci věnované moderování a facilitaci, dále si můžete přečíst seznam analýz a studií, na kterých jsme se podíleli. V sekci odborné překlady uvádíme seznam překladových publikací a slovníků.

Jakékoliv další informace a reference vám na požádání rádi poskytneme.