SCI-PO 2021

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

SCI-PO 2021

Dopady vědy, výzkumných infrastruktur a výsledků výzkumu a vývoje na společnost

30. 9. 2021, ON-LINE

Harmonogram přípravy odborného článku

 • 31. 3. 2021 - Uzávěrka pro zaslání návrhu příspěvků
 • 16. 4. 2021 - Vyrozumění o přijetí / zamítnutí příspěvku
 • 30. 4. 2021 - Odevzdání první verze odborného článku
 • 21. 5. 2021 - Zaslání připomínek redakční rady sborníku
 • 18. 6. 2021 - Zapracování připomínek ze strany autora
 • 16. 7. 2021 - Zaslání dalších připomínek redakční rady sborníku
 • 13. 8. 2021 - Odevzdání finální verze odborného článku

Příspěvky do konferenčního sborníku

Odborný článek je psán česky a má rozsah 10 až 20 normostran (2500 až 5000 slov - 1800 znaků / 250 slov na stránku) včetně úvodní stránky a seznamu literatury a zdrojů.

Článek obsahuje následující části:

 • Úvodní strana: název článku, jméno a afiliace autora, abstrakt v češtině (maximálně 150 slov), abstrakt v angličtině (maximálně 150 slov) a seznam klíčových slov (maximálně 6).
 • Vlastní článek
 • Seznam použité literatury a zdrojů

Vlastní článek je vhodné rozdělit do několika částí, přičemž musí obsahovat úvodní část včetně navržených problematických oblastí nebo výzkumných otázek, na které bude autor odpovídat. V úvodní části autor stručně shrne, co je hlavním tématem celého příspěvku. Dále uveden hlavní (výzkumné) otázky, na které bude v průběhu článku odpovídat, a ve stručnosti popíše strukturu celého příspěvku.

Celý vlastní text doporučujeme rozdělit do logických částí - tři až pět, které jsou přibližně stejně dlouhé. Části textu prosíme již dále nečlenit a zachovat pouze nadpisy první úrovně.

Článek by měl obsahovat závěry či diskusní část. V závěrečné části by autor měl shrnout celou problematiku, formulovat odpovědi na otázky, které si na začátku klade. Závěrečná část by může obsahovat případná doporučení. 

Elektronický formulář pro návrh příspěvku (abstrakt):

Redakční rada sborníku

 • Michal Pazour (TC AV ČR)
 • Arnošt Veselý (CESES)
 • Aleš Vlk (TERI / alevia)
 • Dušan Lužný (FF UP)

Úprava článku

Pro psaní článku použijte prosím vzorový soubor. Jednotlivé části textu nečíslujte. Počet tabulek, grafů a obrázků omezte na minimum. V článku použijte maximálně 5 grafů nebo tabulek. Grafy ani tabulky nečíslujte. Název grafu, tabulky či obrázku napište samostatně nad ně. U tabulek či obrázků uvádějte zdroj, popřípadě uveďte zdroj: autor. Pakliže použijete v textu tabulky, nevkládejte je do textu ve formě grafických obrázků zkopírovaných z jiných zdrojů, tvořte je jako tabulky.  

Citační pravidla

Dodržujte striktně níže uvedená citační pravidla - tj. všechny materiály, které jakýmkoliv způsobem využijete při psaní textu, řádně uvádějte v souladu s citačními pravidly. Autory a rok publikace citovaných zdrojů uvádějte v kulatých závorkách (Čada 2014). Dbejte na správné použití zdrojů - "doslovné citace uvádějte autorem, datem a stranou (Čada 2014: 24), popřípadě s rozsahem stran (Čada 2014: 24-26). U článků s dvěma autory uvádějte následujícím způsobem (Benneworth & Jongbloed 2010). U více než 2 autorů použijte prvního autora a "et al.".

Poznámky pod čarou používejte pouze pro vysvětlení či rozvedení textu či upřesnění, nikoliv pro uvedení zdrojů.

Všechny citované texty uveďte v seznamu použité literatury a zdrojů na konci textu. Seznam použité literatury a zdrojů by neměl obsahovat zdroje, které nejsou použity v textu.

Používejte prosím následující způsob citací. Autory uvádějte v abecedním pořadí. U jednoho autora jsou položky seřazeny od nejstarší po nejnovější.

 • Benneworth, P. & Jongbloed, B. W. (2010). Who matters to universities? A stakeholder perspective on humanities, arts and social sciences valorisation. Higher Education 59 (5) 567-588.
 • Čada, K.(2014). Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: alevia.
 • Český statistický úřad. (2018a). Direct public support of research and development - 2016 [online]. Praha. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/direct-public-support-of-rd-in-the-czech-republic-2016
 • Debackere, K. & R. Veugelers. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. Research Policy 34 (3) 321-342.
 • Dvořák, D. & Mareček, M. (2017). Project Portfolio Management. Brno: Computer Press.
 • Good, B. et al. (2015). Counting Quality? The Czech performance-based research funding system. Research Evaluation 24 91-105.
 • Karabec, D. (2017). Průmyslová práva a licence. Praha: Vysoká škola finanční a správní.
 • Košík, P. (2014). Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví [online]. Praha: epravo. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/licencni-smlouvy-v-oblasti-dusevniho-vlastnictvi-soucasny-stav-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-95227.html
 • Young, M. (2014). Coarsely Ground. In Brankovič. J. et al. (Eds.): Global Challenges, Local Responses in Higher Education. Higher Education Research in the 21st Century Series. Rotterdam: SensePublishers, 15-33.