MPA VVI 2017-2018
Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Termíny konání ročníku 2017-2018:

 1. Prostředí a aktéři VVI - 11. - 12. 4. 2017
 2. Právní rámec VVI - 9. - 10. 5. 2017
 3. Duševní vlastnictví a jeho ochrana I - 13. -14. 6. 2017
 4. Duševní vlastnictví a jeho ochrana II - 12. - 13.9. 2017
 5. Komercializace výstupů VaV - 10. - 11. 10. 2017
 6. Transfer znalostí a technologií & podpora inovací - 21. - 22. 11. 2017
 7. Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI - 23. - 24. 1. 2018
 8. Management výzkumu, vývoje a inovací - 20. - 21. 2. 2018
 9. Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI - 20. - 21. 3. 2018
 10. Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací - 17. - 18. 4. 2018
 11. Financování výzkumu, vývoje a inovací - 22. - 23. 5. 2018
 12. Popularizace, medializace VaV, government relations - 19. - 20. 6. 2018

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Lektoři: Rut Bízková, Martin Bunček, Karel Čada, Martin Duda, Martin Fusek, Otakar Fojt, Vojtěch Chloupek, Miroslav Janeček, Eva Janouškovcová, Michal Jordán, Matej Kliman, David Kolman, Pavel Koukal, Jitka Moravcová, Matěj Myška, Jiří Nantl, Michal Pazour, Ondřej Pokorný, Martin Rychlík, Karel Zuska.

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je aktivní účast ve všech modulech a napsání závěrečné práce na zvolené téma. Ve výjimečných případech může účastník absolvovat konkrétní modul distanční formou.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy setkání vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.