LETNÍ ŠKOLA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

Strategický management nebo řešení každodenních průšvihů?

Omlouváme se, ale kapacita je vyčerpána. V případě zájmu nás kontaktujte na vzdelavani@alevia.cz

25. - 27. srpna 2020, Hotel Antoň, Telč

CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je podobně jako v minulých letech zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

TÉMA

Kvůli pandemii se "věže ze slonoviny", jak byly často vysoké školy v minulosti pro svoji konzervativní povahu a uzavřenost nazývány, musely velmi rychle přizpůsobit a reagovat na nenadálou situaci. Tradiční postupy a chování byly narušeny, hledala a hledají se řešení, jak pokračovat dál. Jak se tato zkušenost projeví v dalším strategickém směřování vysokých škol a jejich součástí? Můžeme něco využít pro naši budoucnost?

V této ojedinělé situaci probíhají práce na tvorbě strategických záměrů vysokých škol a jejich součástí. Dle upraveného harmonogramu by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo zveřejnit Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021+, který bude určovat rozvojové priority, aktivity a konkrétní opatření na úrovni vysokých škol. Na začátku roku 2021 by vysoké školy měly odevzdávat své strategické záměry.

Díky zpoždění při přípravě strategických záměrů máme ideální příležitost v rámci letní školy prodiskutovat výzvy a trendy, které na vysoké školství jako celek a jednotlivé vysoké školy či jejich součásti budou působit. Do konce roku bude dostatek času nové myšlenky a nápady zapracovat.

První den a druhý den budeme identifikovat trendy a diskutovat strategie, jak na ně reagovat. Využijeme tzv. dynamickou strategickou rozvahu. Ta je autorským dílem Ivana Fišery a slouží k rychlé a komplexní orientaci v budoucím vývoji oborů, ve kterých daná instituce působí, a k následujícímu stanovení rámcové strategie.

Třetí den budeme diskutovat, co a jak by mohli účastníci uplatnit na svých institucích. A také se budeme bavit s pozvanými hosty o aktuálních novinkách v oblasti vysokého školství a vědy. 

LEKTOŘI, FACILITACE

Ivan Fišera

Nezávislý konzultant, vyučoval strategický management v CMC, Graduate School of Business. Před rokem 1989 působil jako vědecký pracovník v Československé akademii věd, Institutu poradenství čs. komitétu pro vědecké řízení a Výzkumném ústavu technologie a ekonomiky strojírenství. Po roce 1989 byl poslancem Federálního shromáždění, poradce Českomoravské komory odborových svazů, ředitel odborného útvaru předsedy vlády a poradce ministra. Dále byl členem Hospodářské rady vlády ČR a Rady pro rozvoj lidských zdrojů.

Je autorem metody "Dynamická strategická rozvaha", kterou úspěšně aplikoval v několika podnicích a organizacích. V oblasti strategického řízení publikoval řadu článků a dalších odborných publikací, vycházejících také z jeho dlouholeté spolupráce s vrcholovými týmy podniků. První verze Dynamické strategické rozvahy byla autorem vytvořena v říjnu 2003. Byla poprvé publikována v časopise Moderní řízení 4/2007 a v Medical Tribune 3/2011.

Jaroslav Salva

Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Před časem se vydal na cestu mentora s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal za více jak 21 let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech, tak i ve velkých amerických korporacích.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorského programu v oblasti veřejné vysokoškolské politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce vysokých škol s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd.  

Hosté: Karolína Gondková (MŠMT), Petr Dvořák (RVVI) a další hosté v jednání


Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu nenadálých hygienických omezení. 


CENA

Do 22. 5. 2020 (early birds):

 •         13 000 Kč plus DPH

Registrace po 22. 5. 2020:

 •           15 000 Kč plus DPH 


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

Gabriela Lazárková, tel.: 775 685 527

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY 
 • Jedinečná vzdělávací akce pro management vysokých škol
 • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
 • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
 • Diskuse, skupinové práce
 • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
 • Sdílení dobré a špatné praxe
 • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
 • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
 • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit